GÖÇKÇEADA’DA SATILIK OTEL BİNASI

Sektörel Haberler 26 Ocak, 10:52'de eklendi

Mülkiyeti Gökçeada Belediyesi’ne ait otel binası ve lokanta 1.7 milyon TL bedel ve ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

SATILIK OTEL
Taşınmaz ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında aşağıdaki şekilde yer buldu:TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRGökçeada Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi 287 Ada 4 no.lu parselde bulunan cinsi ve yüzölçümü ve diğer bilgileri altta belirtilen 4 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı arttırma teklif usulü ile satılacaktır.

2 – İhale 10.02.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – İhaleyle satışı yapılacak taşınmazın;

CİNSİ : Otel Binası ve Lokanta İşyeri ile 3 adet işyeri

ADA : 287

PARSEL : 4

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : 1, 2, 3, 4

ARSA PAYI : 50/768, 50/768, 25/768, 643/768

YÜZÖLÇÜMÜ : 4 katlı tabanda 192,60 m2

TOP. FİYATI : 2.717.000,00 TL (Otel ve Lokanta İşyeri için; 1.700.000,00 TL, İşyerleri için toplam 1.017.000,00 TL işyerleri için ayrıca KDV tahsil edilecektir.)

GEÇİCİ TEMİNAT : 81.510,00 TL

4 – Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır.

5 – İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.

6 – İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

– 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde sayılan kişilerden olmamak,

– Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

– Şartnamesinde belirtildiği biçimde teklifte bulunmak,

– Geçici teminatı yatırmış olmak,

– Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

– İkametgâh Belgesi,

– İhaleye katılacakların vergi mükellefi olduğuna dair belge

– İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

– İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

– Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve yönetim kurulu kararının bir örneği,

– 03.07.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca yabancı uyruklu olmamak;

– Belediye’ye su, vergi, kira ve sair hiçbir nam altında hiçbir borcu olmamak

– İhale dosyasını satın aldığına dair belge

7 – İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, bedeli karşılığında temin edilebilir.

8 – İhale dosya bedeli 250,00 TL’dir.

9 – İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde ihale kesin teminatını; 10 gün içinde ihale bedelinin %50 sini, 40 gün içinde de kalan %44’ünü ödeyecektir. Ödeme günlerinin tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününde ödeme yapılacaktır. Tapu devir işlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir işlemlerine ait vergi harç dahil tüm masraflar alıcıya aittir.

İlan olunur.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.