We-Flytour-GM-Banner-Animation
atf_banner-02
Anasayfa Güncel GİRESUN’DA 5 YILDIZLI OTEL İHALESİ

GİRESUN’DA 5 YILDIZLI OTEL İHALESİ

GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

Kaba inşaatı Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan binanın, yap – işlet – devret modeli ile 5 yıldızlı otele dönüştürülüp uzun süreliğine kiralanması işi ihaleye çıkarıldı.

OTEL

Giresun ili, Merkez ilçesi, Teyyaredüzü Mahallesi’nde bulunan kaba inşaatın 5 yıldızlı otele dönüştürülüp uzun süreli işletilmesi işi ihalesi için 24 milyon lira muhammen bedel ve 180 bin lira geçici teminat tutarı belirlendi. İnşaatın tamamlanması için 1 yıllık bir süre belirlenirken, bir yılın sonunda aylık kiranın 10 bin lira, 12’nci yılın sonunda ise kiranın 100 bin lira olacağı belirtildi. İhale, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak.

İhaleye ilişkin detaylar şöyle:

Giresun İl Özel İdaresi’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Turizm Tesis Alanı) göre kaba inşaatı tamamlanan inşaat 5 yıldızlı otel olarak yaptırılmak üzere ince işlerinin yapımı karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                         :  Giresun

İlçesi                                    :  Merkez

Mahalle                               :  Teyyaredüzü

Ada No                               :  1231

Parsel No                            :  224

Yüzölçümü                          :  15.230,80 m²

İl Genel Meclisinin Meclis

Kararının Tarih ve Sayısı     :  05.05.2015 tarih ve 2015/103 sayılı Meclis Kararı

Muhammen Kira Bedeli      :  29.040.000,00 TL.

Geçici Teminat                    :  180.000,00 TL. (yüzseksenbinTürkLirası)

(Bu bedel 5 yıllık muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İhale Günü                          :  19.08.2015

İhale Saati                            :  14:00

A – Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1 – Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla; mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Giresun İl Özel İdaresine onaylatılması, İdaremize müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması, aksi takdirde İdarece kabul edilecek sebepler dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, sözleşme imzalanma tarihinin aynı zamanda yer teslim tarihi sayılması,

2 – Yapım dönemi 12 (oniki) ay olup, kira ödemeleri 12 (oniki) aylık yapım dönemi sonunda başlayacaktır. Taşınmaz 12 (oniki) aylık yapım dönemi sonunda aylık kirası 10.000,00.-TL olup 12 yıl sabit kira üzerinden ödenecektir. 12 (oniki) nci yılın sonundan itibaren aylık kira bedeli 100.000,00.-TL olup sonraki yıllar bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

3 – İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

4 – İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

5 – Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

6 – Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi,

8 – Yüklenicisi tarafından idare taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması

B – İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Giresun İli Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 241 adresinde bulunan Giresun İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C – İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Giresun İli Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 241 adresinde bulunan Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

D – İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnameye göre yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 – İç zarf (örneğe göre doldurulmuş teklif mektubunu içerecektir),

2 – İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekâleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi. (Kimlik belgesinin de T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim.)

3 – Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

4 – İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

4.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.

5 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirkülerinin ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),

5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

6 – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

7 – Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

8 – İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari % 10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari % 10’u kadar (yüzdeon) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

9 – İsteklinin ilan tarihinden sonra Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

10 – İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge (aslı, noter onaylı sureti veya e- Borcu yoktur belgesi),

11 – İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı

12 – Giresun İl Özel İdaresi adına alınmış 180.000,00 TL. (yüzseksenbinTürkLirası) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Giresun İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Giresun Şubesi TR92 0001 0001 2338 6574 2950 02 noluTL hesabına, yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

13 – İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F – İhale karar pulu, damga vergisi sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G – İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Yorum Yaz